Our Team

Jump to:


Leadership Team

Shirley Huang
Louis Liu
Emily
Amanda Hu
Grace Wang

I-EP MYP Teachers

Ana Isailovic
Krystal Wang
Patrick Truax
Alice Chen
Sam Wang
Jemer Danao
Lily Zeng
Joker Liang
Summer Xia
A-him Li
Yan Huang
Baliang Chen
FLamon Liu
Aleksandar Dordevic

I-EP PYP Teachers

Melody Chen
Robbie F
Roselina Binte Mohd Anuar 
Trace Liu
Henry Maia
Dora Feng
Kellyn Peters
Ella Wang
Mary Li
Liliana Balderas
Tommi Asikainen
Amanda Li
Wenya Xu
Nathan Paul Hazlett
Karen He
Keith King
Betty Hu
Tino E. Carter
Caley Brown
Yolanda Xiao
Ada Xu
Daniel Huo Ming
Mandy Li
Monica Zhao
Jackice Lai
Selina Chen
Hang Yu
Young Wu
Terry Xu

Comprehensive Subject Teachers

Amy Liu
Elia Zhi
Bonnie Yu
Janet Zhu
Gloria Xu
John Zhang
Anna Tang