Our Team

Jump to:


Leadership Team

Shirley Huang
Louis Liu
Emily
Ella Wang
Yolanda Xiao

I-EP MYP Teachers

Sam Wang
Paula Field
Ana Isailovic
Sue Xue
FLamon Liu
Sarita Kataria
Jackina Monamodi
Patrick Truax
Alice Chen
Krystal Wang
Gohar Safaryan
Zoe Sun
Yan Huang
Macau Duan
Sifan Gong
Baliang Chen

I-EP PYP Teachers

Amanda Hu
Mandy Li
Roselina Binte Mohd Anuar 
Joey Zhang
Tino E. Carter
Ada Xu
Daniel Huo Ming
Ivy Cheng
Henry Maia
Annie Gao
Luke Hemnell
Shirley Cai
Liliana Balderas
Mary Li
Tommi Asikainen
Amanda Li
Jemer Danao
Wenya Xu
Craig James Emmerson
Karen He
Paul Redondo
Betty Hu
Monica Zhao
Jackice Lai
Selina Chen
Joting Qin
Young Wu
Evan Wang
Sabrina Liu

Comprehensive Subject Teachers

Bonnie Yu
Gloria Xu
Skyler Yin